طرح آینده ساز
مشتری گرامی :
محاسبات صورت گرفته به صورت تقریبی بوده و با توجه به فرض ثابت بودن نرخ های سود بانکی فعلی در کل طول مدت دوره سرمایه گذاری برآورد گردیده است.بدیهی است در صورت تغییر نرخ های سود بانکی از سوی بانک محترم مرکزی،سرمایه تقریبی محاسبه شده،تغییر خواهد نمود

محاسبه آینده ساز
مبلغ افتتاح حساب :
مبلغ واریزی هر ماه :
مدت:(سال)
مجموع تقریبی سرمایه :
مجموع واریزی ها :